Kuopion Moottoripyöräclubi ry:n säännöt

Säännöt on hyväksytty 26. helmikuuta 2022 käydyssä vuosikokouksessa.

1 §

Nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimenä on Kuopion Moottoripyöräclubi ry ja sen koti- ja toimipaikkana on Kuopion kaupunki Itä-Suomen läänissä.

Epävirallisena lyhenteenä voidaan käyttää KMC.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu.

Yhdistyksen tarkoituksen on:

a) Toimia kuopiolaisena matkamoottoripyöräkerhona.

b) Luoda ja ylläpitää hyviä suhteita moottoripyöräilijöiden ja muun väestön välillä.

c) Antaa neuvoja ja auttaa jäseniä moottoripyörien huolloissa ja korjauksissa.

d) Auttaa uusia jäseniä pääsemään sisälle moottoripyöräharrastukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kokoontumisajoja, koulutustilaisuuksia ja tehdä erilaisia liikenteenohjaus- ja järjestysmiestehtäviä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

3 §

Jäsenet.

Yhdistyksen jäseneksi voi anoa 16 vuotta täyttänyt matkamoottoripyöräilystä kiinnostunut henkilö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon merkitään myös muut häntä koskevat tiedot.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai hallitukselle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Vuotuinen jäsenmaksu on maksettava kyseisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä tai jäsen katsotaan eronneeksi ja hän joutuu anomaan jäsenyyttä uudelleen hallitukselta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14§ mukaisesti.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamisestaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

4 §

Hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä sekä 0 – 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §

Tilit.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella, yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestimellä tai teknisellä apuvälineellä.

Sähköpostiviesti tai muun sähköisen viestimen tai teknisen apuvälineen kautta välitettävä kutsu lähetetään siihen osoitteeseen, jonka jäsen on yhdistykselle ilmoittanut. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli yhdistyksen hallitus näin päättää. Mikäli yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä, on se mainittava kokouskutsussa.

Etäyhteydellä osallistuttaessa henkilövaalit voidaan tehdä myös sähköisen viestimen tai teknisen apuvälineen avulla niin, että äänestäjän henkilöllisyys voidaan todeta ja vaalisalaisuus toteutuu.

Äänestystavasta on tiedotettava etukäteen kokouskutsussa.

8 §

Yhdistyksen kokoukset.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksesta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §

Vuosikokous.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvoIIisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa annetaan varat Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskukselle säilytettäväksi siihen asti, kunnes vastaavanlainen yhdistys perustetaan, jolle vapaa-ajankeskus on velvollinen luovuttamaan varat. Jos vastaavanlaista yhdistystä ei Kuopiossa viiden vuoden aikana ole perustettu, käytetään varat moottoripyöräilyn edistämiseen Kuopion kaupungissa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat menevät samaan tarkoitukseen.

11 §

Lisäsäännökset.

Toimittaessa kaupungin tiloissa noudatetaan kaupungin kyseessä oleville tiloille määräämiä sääntöjä. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Yhdistys voi liittyä halutessaan joko valtakunnalliseen tai kansainväliseen moottoripyöräilyyn liittyvään yhdistykseen tai katto-organisaatioon.

12 §

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

smoto-Logo