Kuopion Moottoripyöräclubi ry: Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI

  Netti-Jäseri jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ

  Nimi:  Kuopion Moottoripyöräclubi ry

  Osoite:  Torikatu 9 70100 Kuopio

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

  Nimi: Hannu Lybeck

  Tehtävä: Rahastonhoitaja / jäsenvastaava

  Puhelin: 0400 570089

  Sähköposti: hannu.lybeck(at)kolumbus.fi

4. REKISTERIN TARKOITUS

  Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraavissa jäsenyyden hoitoon liittyvissä tehtävissä:

– jäsentietojen ylläpito ja hallinta

– jäsenmaksujen laskutus ja perintä

– jäsentiedotteiden, -kutsujen ja -kirjeiden postitus

– yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä luottamus- ja vastuuhenkilöihin

– muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset tarpeelliset 

  tehtävät

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

  Jäsenten tekemien ilmoitusten, muutosten ja muutosilmoitusten perusteella ylläpidettävä rekisteri.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot

  Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

  Syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi)

  Liikenteenohjauksessa ja järjestyksenvalvojana työskentelevien jäsenten henkilötunnus

  Järjestyksenvalvojien JV-korttien numerot

  Päivämäärä jolloin henkilö on hyväksytty jäseneksi.

  Lisätiedot (tapahtumailmoittautumiset ja muut jäsenen antamat tiedot.)

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

  Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen
  ulkopuolelle ilman jäsenen kutakin kertaa varten erikseen antamaa nimenomaista suostumusta vain, jos tietojen 
  luovuttaminen liittyy välittömästi yhdistyksen toimintaan.     
  Pääsääntöisesti tietoja luovutetaan viranomaisille liikenteenohjausta ja moottoripyörä näyttelyä varten sekä
  järjestyksenvalvojan JV-kortin numero järjestyksenvalvonta tehtäviin.
  Jäsenien sähköpostiosoitteita käytetään kerhon sisäistä tiedottamista varten. 

8.TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPULELLE

  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  ATK:n avulla käsiteltävät jäsentiedot:

  – Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Pääsy tiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä
    käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.

  Rekisterin tietosisältö on tallennettu Web-Media:n toimittaman sovelluksen tietokantaan. Pääsy tietokantatiedostoihin on
  suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttö-oikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Pääsy sovellukseen on
  suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

  Manuaalisen aineiston säilyttää yhdistyksen Puheenjohtaja ja jäsenvastaava lukitussa tilassa. Puheenjohtajan ja
  jäsenvastaavan tietokoneella mahdollisesti olevat sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella
  ja salasanalla.

10. TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty
  henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

  Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Kuopion Moottoripyöräclubi ry:lle, ja se on omakätisesti tai valtuutetun
  allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja syntymäaika. Tiedot tulostetaan paperille ja annetaan 
  asiakkaalle tai toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

11. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava,
  poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
  puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

  Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen
  kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.  
  Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

  Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.